Zaujímavosti

Pár slov o daniach

 

Dane – slovíčko, pri ktorom mnohým prebehne mráz po chrbte, hlavne v období ich splatnosti a povinnosti podať daňové priznanie. Všetci vedia, že platiť ich treba, ale nikto to nerobí rád.

Optimálny daňový systém musí byť spravodlivý a efektívny a v dnešnej dobe aj dostatočne výnosný, administratívne nenáročný a prehľadný. Takýto systém, ale v žiadnej krajine nenájdeme. Aj ten najlepší systém z jedného uhľa pohľadu, zaostáva v iných sférach. Je veľmi ťažké zharmonizovať všetky požiadavky na daňový systém do jedného celku.

Dane sú reálne nutným nástrojom financovania príjmov verejných rozpočtov. Klasicky sú považované za prostriedok verejnej úhrady, sú ukladané autoritatívne členom a účastníkom každého verejného celku bez ohľadu na to, či sa v ich záujme vyvíja nejaká verejná činnosť alebo nie. Daň dnes býva všeobecne definovaná ako povinná nenávratná platba ukladaná na základe zákona z titulu úradnej moci, je teda štátom vynútiteľná, pravidelne sa opakujúca. Jej výnos je určený k financovaniu verejných rozpočtov. Dane sú teda ukladané vo verejnom záujme.

Historicky nachádzame pojem „verejného záujmu“ v rôznych podobách v priebehu celého historického vývoja európskeho priestoru a pojem postupne prestáva byť výlučne filozofickou alebo politickou kategóriou, ale stáva sa už v stredoveku v rôznych krajinách  pozitívne  existujúcim pojmom právnym, ktorý sa začína formovať napríklad vo francúzskom práve už od 12. storočia.

Rok 2004 bol rokom, v ktorom od založenia Slovenskej republiky prišlo k najvýraznejším zmenám v daňových zákonoch. Niektoré zákony boli zrušené a, naopak, vznikli niektoré nové daňové zákony.

Tento rozsiahly legislatívny proces, označený ako „daňová reforma“, výrazným spôsobom ovplyvnil štruktúru daňového zaťaženia daňových subjektov  a štruktúru výberu daní v Slovenskej republike. Rozsah zmien bol taký výrazný, že zmenil mnohé zaužívané stereotypy pri posudzovaní spôsobu zdaňovania právnických a fyzických osôb, ale aj občanov – nepodnikajúcich osôb.

Základnou črtou daňovej reformy bolo zníženie daňového zaťaženia podnikateľských subjektov prostredníctvom zníženia sadzby dane z príjmu a zníženia daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb predovšetkým s nadpriemernými príjmami. Tieto zmeny spôsobilo zavedenie rovnej dane na úrovni 19 % sadzby dane. K zníženiu daňového zaťaženia pri dani z príjmov u fyzických osôb všeobecne prispelo zvýšenie nezdaniteľnej sumy na daňovníka vo výške aktuálneho 19,2-násobku životného minima a zrušenie progresívne kĺzavej dane. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb sa výrazne zjednodušilo zrušením paušálnej dane a zrušením ustanovenia upravujúceho rôzne osobitné spôsoby zdaňovania. Boli tiež zrušené úľavy a daňové zvýhodnenia, zredukoval sa okruh oslobodených príjmov a zmenil sa postup pri uplatňovaní paušálnych výdavkov.

Občania i ostatní daňovníci pozitívne prijali taktiež zrušenie dane z dedičstva a darovania. O ich zrušení rozhodol názor, že je potrebné v praxi vylúčiť viacnásobné zdaňovanie už skôr zdanených príjmov.

Veľkou novelou v tomto roku prešiel i zákon o miestnych daniach a poplatkoch, s účinnosťou od 1.11.2004, keď sa dovtedy používané miestne dane a poplatky v zmysle daňovej teórie a významu daní a ich určenia správne premenovali na dane (v dovtedy platnom zákone príjmy miestnych rozpočtov, okrem dane z nehnuteľností, vymedzené ako poplatky a daň z motorových vozidiel bola známa ako cestná daň a netvorila príjem miestnych rozpočtov).

K výraznej zmene obsahu zákonov došlo v roku 2004 aj pri dani z pridanej hodnoty. Platná právna úprava je prispôsobená predpisom Európskej únie. Ide najmä o Šiestu smernicu Rady 77/388/EHS, ktorá je základnou smernicou upravujúcou uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v Európskej únii. Rada Európskej únie prijala dňa 7. októbra 2003 smernicu 2003/92/ES, ktorou sa mení a dopĺňa základná smernica v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny. Podľa článku 2 tejto smernice museli členské štáty uviesť do platnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia, ktorými sa dosiahol od 1. januára 2005 s touto smernicou súlad.

 Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie vstúpili do platnosti i nové zákony o spotrebných daniach z vína, piva, liehu, tabakových výrobkov a z minerálneho oleja., ktorými sa dosiahla úplná zlučiteľnosť  s právom Európskej únie v oblasti držby, prepravy a kontroly tovarov podliehajúcich spotrebným daniam a štruktúry predmetu dane[1] a čiastočne aj zlučiteľnosť v sadzbách dane, vzhľadom na poskytnuté prechodné obdobie na dosiahnutie minimálneho daňového zaťaženia na cigarety.

 

            Všetky vyššie spomenuté zmeny spôsobené daňovou reformou posunuli ťažisko zdaňovania daňovníkov do oblasti spotrebných daní.

 

 


[1] smernica Rady 92/12/EHS, 92/79/EHS, 92/80/EHS, 95/59/ES