Služby

Ponúkame:

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podvojného účtovníctva
  • vypracovanie a podanie  DP k DPH a SV k DPH
  • vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov 
  • priebežné informovanie o výsledku hospodárenia a reporty
  • konzultácie v oblasti účtovníctva a daní 
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov prvánických osôb, vrátane zákonom stanovených príloh, uloženie účtovnej závierky do zbierky listín  
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B, vrátane zákonom stanovených príloh
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • spracovanie miezd
  • výpočet miezd na základe dodaných podkladov (prehľadu odpracovaných hodín)
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov do/zo Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne
  • mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
  • mesačné prehľady o príjmoch zo závislej činnosti
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie štatistických výkazov (TREXIMA, ÚNP)
  • potvrdenia pre zamestnancov pri ukončení PP (ELDP, zápočtový list, Potvrdenie o úhrne príjmov, Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti)
 • personalistika
  • pracovná zmluva
  • dohoda o zmene pracovnej zmluvy
  • ukončenie PP výpoveďou zo strany zamestnávateľa (vrátane okamžitého ukončenia PP)
  • dohoda o ukončení PP
  • dohoda o hmotnej zodpovednosti
  • dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti
  • oznámenie o porušení, resp. hrubom porušení pracovnej disciplíny
  • dohoda o zverení služobného MV, NTB, MT a iných pracovných pomôcok